Accreditatie

Accreditatie is “het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld”.  In Nederland en Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde voor de bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid; voor het recht van instellingen om erkende diploma’s af te geven en voor het toekennen van studiefinanciering aan studenten. De NVAO is het orgaan dat hiervoor de accreditaties uitvoert. Daarnaast hebben de landen in Europa een accreditatiestelsel ingevoerd om de kwaliteit en het niveau van bachelors en masters te waarborgen.

Een Nederlandse opleiding kan in verschillende vormen worden aangeboden: voltijd, deeltijd en duaal. De verschillende opleidingsvormen gelden als één opleiding: er is dus één accreditatiebesluit. Gedurende de looptijd van een accreditatie kan een opleiding nieuwe varianten starten en in het CROHO laten registreren. Bij de eerstvolgende accreditatie wordt dan de opleiding in al haar verschijningsvormen beoordeeld. Indien de opleiding doorgaat, maar een variant stopt kan gedurende de looptijd van de accreditatie een nieuwe variant worden opgestart. Het aanknopingspunt voor accreditatie is steeds de opleiding, niet de variant.

In het beoordelingsproces wordt de kwaliteit van de opleiding op alle locaties getoetst. Als de kwaliteit op één van de locaties onder de maat is, is accreditatie uitgesloten. Wel wordt accreditatie verleend wanneer de opleiding op de afgekeurde locatie wordt beëindigd of weer wordt aangeboden als de kwaliteit is goedgekeurd.

Deeltijd opleidingen zijn specifiek gericht op studenten met werk(ervaring), die niet op gangbare tijden het voltijd programma kunnen volgen. Bij de duale opleiding wordt een overeenkomst gesloten tussen instelling, student en werkgever, waarin diverse afspraken zijn vastgelegd, onder andere over de wijze waarop een deel van de opleiding op de werkplek wordt gerealiseerd.

Geaccrediteerde opleidingen

Er zijn 3 manieren om er achter te komen of een opleiding geaccrediteerd is. Je kunt kijken in:

  1. In de NVAO-databank staan alle door de NVAO geaccrediteerde Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsopleidingen, inclusief besluit en bijbehorend (advies)rapport;
  2. het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) is het officiële register van geaccrediteerde opleidingen binnen het Nederlandse hoger onderwijs;
  3. Het Hogeronderwijsregister (HOR) is het officiële register van geaccrediteerde opleidingen binnen het Vlaamse hoger onderwijs, en bevat tevens nieuwe, (tijdelijk) erkende bachelor- en masteropleidingen;
  4. De website Qrossroads bevat informatie over geaccrediteerde hogeronderwijsopleidingen in Europa.

Accreditatie van specifieke afstudeerrichtingen

Sommige opleidingen zijn een aparte afstudeerrichting (of specialisatie, track) van een bestaande geaccrediteerde opleiding. Wanneer de specialisatie weinig afwijkt van de “hoofdrichting”, behoeft de nieuwe specialisatie niet tussentijds worden geaccrediteerd. De NVAO beoordeelt bij accreditatie van de “hoofdrichting” de op dat moment bekend zijnde afstudeerrichtingen.

Studenten die een specialisatie volgen, krijgen de graad van de “hoofdrichting”, met de aantekening op het diploma dat de desbetreffende specialisatie is gevolgd. Instellingen dienen in hun communicatie over specialisaties duidelijk te vermelden onder welke geaccrediteerde “hoofdrichting” deze valt en welke graad de student krijgt na het succesvol afronden van de studie.

Niet (geher)accrediteerd

De NVAO kan de geldigheidsduur van het laatstgenomen accreditatiebesluit of het positieve besluit toets nieuwe opleiding eenmalig verlengen met een periode van ten hoogste twee jaar (WHW, artikel 5a.12a). De opleiding krijgt hierdoor tijd om de opleiding te verbeteren.

EC(TS)

Bij de start van het bachelor-masterstelsel in 2002 is het European Credit Transfer System studiepuntensysteem (ECTS) ingevoerd. In dit systeem kent een:

  • studiejaar minimaal 60 EC (studiepunten) = 1680 studie-uren;
  • voltijdse vierjarige hbo-bachelor: 240 EC;
  • driejarige wo-bacheloropleiding: 180 EC;
  • tweejarig Associate-degreeprogramma (Ad-programma): 120 EC;
  • masteropleiding: 60 EC;
  • internationale joint degree-opleiding: 90 EC.Meer mag, dat is aan de instelling zelf.

Accreditatie van buitenlandse diploma’s

Diplomawaardering toont aan met welke opleiding een buitenlands diploma kan worden vergeleken en vice versa. Opleidingen verschillen sterk van land tot land. Daarom kunnen ook algemene diplomabeschrijvingen worden opgesteld. Klik hier voor meer informatie.

Contactformulier