Eindelijk, het is zover! Na 209 dagen is er een regeerakkoord waarin staat opgenomen wat de regering komende tijd wil doen en bereiken. Dat wordt het beleid van de regering – het regeringsbeleid – genoemd. Afgelopen tijd hebben de VVD, D66 het CDA, de Christenunie onderhandeld over veel verschillende onderwerpen, onder leiding van een aantal informateurs. Het conceptakkoord was het resultaat van die onderhandelingen, en is voorgelegd aan de fracties van alle vier de partijen. Nu ook de fracties goedkeuring hebben gegeven is het regeerakkoord naar buiten gebracht. Voor het ISO aanleiding om je door de verschillende onderwijsonderwerpen uit het regeerakkoord heen te loodsen. We vertellen je natuurlijk ook graag wat ons standpunt is.

Het persbericht dat wij naar aanleiding van het regeerakkoord hebben verstuurd is hier te vinden.

Een regeerakoord, en dan?

Toen het regeerakkoord definitief was, is Mark Rutte (VVD) door de Kamer als formateur benoemd. Hij werd belast met het vormen van zijn kabinet Rutte III, en ging op zoek naar ministers en staatssecretarissen. De ministers en staatssecretaris zijn inmiddels op 26 oktober beëdigd in hun ambt.

Oké, leuk, maar wat gaat er concreet veranderen?

We snappen dat niet iedereen de tijd en zin heeft om het hele regeerakkoord door te spitten. Daarom hebben we de belangrijkste veranderingen en/of voorstellen voor je op een rijtje gezet in onze factsheet. Onder de factsheet staan alle speerpunten die volgens het ISO op het gebied van hoger onderwijs & onderzoek zijn opgenomen in het regeerakkoord.

Factsheet ISO Regeerakkoord Rutte III A4

De pdf is via deze link te vinden.

Regeerakkoord: Hoger onderwijs & onderzoek

In het regeerakkoord komt het volgende terug over het hoger onderwijs:

Collegegeld & Studiefinanciering

 • Vanaf september 2018 betalen eerstejaarsstudenten de helft aan collegegeld (= 1030 euro), op de PABO geldt dat voor de eerste twee jaar.
 • In de toekomst wordt het rentepercentage over je studielening anders (vermoedelijk hoger) vastgesteld. Alles over (de rente van je studiefinanciering) vindt je onder andere hier.


Financiering onderwijs & samenwerking met bedrijfsleven:

 • De manier waarop onderwijsinstellingen betaald worden door het ministerie van OC&W gaat veranderen. Daarbij komt specifieke aandacht voor technische opleidingen en voor het financieren van fundamenteel en toegepast onderzoek en innovatie.
 • De samenwerking met het midden- en kleinbedrijf en start-ups wordt gestimuleerd.
 • Er moet door het ministerie van OC&W in de onderwijssector voor 180 miljoen worden bezuinigd. Het is nog niet duidelijk waar die bezuinigingen daadwerkelijk gaan plaatsvinden.

Onderzoek:

 • Bij de financiering van onderzoek wordt het resultaat van het onderzoek (de geleverde inspanning, de kwaliteit en de impact) sterker en structureler meegenomen in de toekenning van gelden. Er komt speciaal aandacht voor technisch wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksgroepen die te maken hebben met hoge(re) kosten.
 • De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is belast met het toekennen en verdelen van middelen voor (wetenschappelijk) onderzoek. Daartoe gebruikt de organisatie bepaalde beoordelingssystematieken om onderzoeksaanvragen te beoordelen. Die systematieken brengt voor onderzoekers hoge administratieve lasten met zich mee. Een speerpunt voor komende kabinetsperiode is om die administratieve lasten door innovatie te verminderen.
 • Om kennis en onderzoek breed toegankelijk te maken dient ‘open science’ en ‘open access’ de norm te worden. Hier vind je meer over beide concepten meer info.

Kwaliteitsafspraken:

 • Door de afschaffing van de basisbeurs is een bedrag van 1 miljard euro vrijgekomen dat komende 8 jaar (tot 2026) geleidelijk terugvloeit in ons onderwijs. In dit regeerakkoord is afgesproken om die vrijgekomen middelen in te zetten voor financiële prikkels bij kwaliteitsafspraken met onderwijsinstellingen. De intentie is om instellingen zowel op (financiële) prestaties als ook op kwaliteit te beoordelen.

Selectieve toelating:

 • Komende twee jaar zal een speciaal ingestelde ‘taskforce’ toezien op de toelating tot de masterfase, omdat er zorgen zijn over de toegang tot de master voor álle studenten. De taskforce moet in ieder geval toezien op transparante en eerlijke toelatingsprocedures en op de selectieve methoden die door instellingen worden gebruikt. Daarnaast moet iedere afgestudeerde in ieder geval het recht krijgen om door te stromen naar een masteropleiding.
 • Opleidingen die een beperkt aantal studenten selecteren dienen goed (of beter) te onderbouwen waarom zij dit doen.


Verengelsing & Internationalisering:

 • Het kabinet wil scherper kijken naar het gebruik van de Engelse taal in opleidingen. Opleidingen mogen alleen engelstalig worden aangeboden als daar een toegevoegde waarde mee wordt gerealiseerd, als de kwaliteit voldoende is en als er voldoende opleidingen in het Nederlands worden aangeboden.
 • Het moet voor studenten zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om een studie te volgen in het buitenland. Daarnaast wordt het onderwijs voor buitenlandse studenten verder aantrekkelijk gemaakt, waarbij de toegankelijkheid van het onderwijs voor Nederlandse studenten wordt behouden.

Heb je naar aanleiding van het regeerakkoord nog vragen? Wij willen je graag informeren over de gevolgen van het regeerakkoord en het nieuwe kabinet voor jou. Bel ons via 030- 230 26 66, contact ons via Facebook of Twitter, of vul het onderstaande contactformulier in.