MEDEZEGGENSCHAPSMONITOR

 

Monitor 2018:

Publicatie monitor medezeggenschap hogescholen en universiteiten 2018

Visuele Notulen 2018 (2).pdf

Medezeggenschappers positiever, maar nog altijd ruimte voor verbetering

UTRECHT, 15 mei 2018  Er is een stijgende lijn zichtbaar in de tevredenheid van medezeggenschappers. Ze zijn iets positiever gaan oordelen over de medezeggenschap op hun hogeschool of universiteit. Ze zijn bijvoorbeeld meer tevreden over de manier waarop de onderwijsinstelling hen faciliteert en de verhouding tussen raad en bestuur. Toch zijn er ook verbeterpunten; medezeggenschappers hebben behoefte aan meer tijd voor de uitvoering van hun taken en aan meer scholing. Dat blijkt uit de medezeggenschapsmonitor 2018, die zojuist is overhandigd aan minister Ingrid van EngelshovenISO-voorzitter Rhea van der Dong namens alle partijen: “Deze nieuwe editie van de medezeggenschapsmonitor laat sterke punten én aandachtspunten voor de medezeggenschap in het hoger onderwijs zienHet onderzoek geeft een positief beeld, maar er is nog werk aan de winkel, zowel op landelijk niveau als binnen de hogescholen en universiteiten.” 

De medezeggenschap heeft de afgelopen jaren dankzij nieuwe taken en rechten een stevigere positie gekregen binnen hogescholen en universiteiten. Dit heeft effect gehad op de dagelijkse praktijk. Zo besteden de studenten en docenten in de medezeggenschapsraden meer tijd aan hun werk en worden zij beter gefaciliteerd door hun hogeschool of universiteit, bijvoorbeeld in de vorm van scholing of ondersteuning. Tegelijkertijd zorgt de nieuwe rol van medezeggenschap voor een grotere vraag naar scholing en behoefte aan meer contact met de achterban. Op basis van casestudies geeft het onderzoek vijf factoren die leiden tot sterkere medezeggenschap: oog voor scholing, verbinding met andere raden en de achterban, vroegtijdige betrekking in processen, open cultuur en communicatie en een proactieve houding. 

Tevredenheid
De medezeggenschappers zijn ten opzichte van de vorige edities tevredener over hun invloed op de gang van zaken en over de bestuurder als overlegpartner van de raad. Tegelijkertijd zijn de studenten en docenten in kwestie minder tevreden over het eigen functioneren. Uit het onderzoek blijkt dat dit vooral samenhangt met de vraag of ze goed gefaciliteerd worden, op tijd geïnformeerd worden, de eigen houding van de raad en de opstelling van de bestuurder. 

 

Medezeggenschapsmonitor 2018
Deze derde editie van de medezeggenschapsmonitor is uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon, in opdracht van een stuurgroep geleid door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), in samenwerking met LOF, LSVb, LOVUM, de Vereniging Hogescholen, VMH, het SOM en de VSNU. Aan de hand van een vragenlijst die is ingevuld door 700 raadsleden en 4 casestudies op hogescholen en universiteiten is de staat van de medezeggenschap in kaart gebracht. Voorzitter van de stuurgroep Bob van Soolingen: “De publicatie van de medezeggenschapsmonitor geeft bestuurders en medezeggenschappers handvatten om het gesprek aan te gaan over medezeggenschap binnen hun hogeschool of universiteit. Zij zijn nu aan zet om te werken aan nog betere medezeggenschap.”

Monitor 2016:

Publicatie monitor medezeggenschap hogescholen en universiteiten 2016

Monitor

Naar aanleiding van de brief van minister Bussemaker van 5 december 2013 heeft het ISO een algemeen kader voor een medezeggenschapsmonitor gepresenteerd. Uit het onderzoek van het ISO Goede medezeggenschap is mensenwerk werd de wenselijkheid van een cultuuromslag in de medezeggenschap nadrukkelijk aangehaald. In deze monitor is dan ook naast de status van de medezeggenschap in zijn algemeenheid, ook de beoogde cultuuromslag gemeten. Om deze omslag te bewerkstelligen wordt niet alleen een landelijk resultaat gegeven, maar ook een benchmark per instelling aangeboden.

In 2015 werd de medezeggenschapsmonitor voor het eerst uitgevoerd en inmiddels zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd. De resultaten van deze monitor zijn gebundeld in de eerste landelijke ‘monitor medezeggenschap hogescholen en universiteiten’. Het ISO publiceerde samen met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), Vereniging van Hogescholen (VH), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen (LOVUM), Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH), Landelijk Overleg Fracties en Studenten Overleg Medezeggenschap (LOF en SOM) de eerste monitor op woensdag 17 juni 2015 op de Dag van de Medezeggenschap. Op 8 juni 2016 werd de tweede editie van de Medezeggenschapsmonitor gepresenteerd op de tweede Dag van de Medezeggenschap.

Publicatie monitor medezeggenschap hogescholen en universiteiten 2015

Het ISO

Het ISO organiseert al jaren voor zijn lidorganisaties vele trainingen, werkgroepavonden en een best practicedag. Dit jaar richtte het ISO een digitaal Kennisplatform op om raden op elk moment dat het hen uitkomt te voorzien van nuttige informatie. Ten slotte initieerde het ISO de landelijke medezeggenschapsmonitor. Het ISO zal zich blijven inzetten om medezeggenschappers zo goed mogelijk te ondersteunen en continueert de medezeggenschapsmonitor in ieder geval de aankomende twee jaren.

Foto’s Dag van de Medezeggenschap 2016

RoyBorghoutsFotografie-160608-ISO'16-101RoyBorghoutsFotografie-160608-ISO'16-099RoyBorghoutsFotografie-160608-ISO'16-270

 

[/ezcol_1third]

 

Monitor

 

medezeggenschapsmonitor