Hieronder staat informatie over de rechten en plichten van een deel- en faculteitsraad. Mocht het antwoord op jouw vraag hier niet tussen staan, schroom dan niet om deze via het contactformulier aan de rechterkant alsnog aan ons te stellen.

De vragen en informatie over de rechten en plichten van een deel- en faculteitsraad worden in de loop van de tijd aangevuld met nieuwe vragen die bij ons binnenkomen. Ook zullen vragen worden toegevoegd wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt.

 

Vragen over rechten en verantwoordelijkheden van de deel- en faculteitsraad

Op welke informatie heb ik recht?

Een universitair faculteitsbestuur of decaan is verplicht om, al dan niet gevraagd, tijdig alle informatie aan de raad te verstrekken die de raad redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak te vervullen.
Aan het begin van het jaar en ten minste twee maal per jaar is een universitair faculteitsbestuur of decaan verplicht informatie te verstrekken over de samenstelling van de facultaire raad van bestuur, College van Bestuur, de raad van toezicht, de organisatie binnen de universiteit en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.

In de WHW is niet letterlijk een soortgelijk recht op informatie voor deelraden op hbo-instellingen opgenomen.

Hoe vaak heb ik recht op een officiële deel-/ faculteitsraadvergadering?

Een universitair faculteitsbestuur of decaan moet de faculteitsraad minimaal twee keer per jaar in de gelegenheid stellen om de algemene gang van zaken in de onderwijsinstelling met hem te bespreken.
Daarnaast is de universitaire faculteitsraad bevoegd om het faculteitsbestuur of decaan ten minste twee maal per jaar uit te nodigen om het voorgenomen beleid te bespreken aan de hand van een door hem opgestelde agenda.
Ook stelt de WHW dat in het geval van een universitaire faculteit het faculteitsbestuur of decaan, de raad, de personeelsgeleding of de studentengeleding, onder opgave van redenen de faculteitsraad en het faculteitsbestuur of decaan bij elkaar kan laten komen.

In de WHW is niet letterlijk een soortgelijk recht voor deelraden op hbo instellingen opgenomen.

Waar heb ik minimaal instemmingsrecht op?

Volgens de WHW heeft de universitaire faculteitsraad minimaal instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van:

Het faculteitsreglement;

De onderwijs- en examenregeling, bedoeld in 7.13 met uitzondering van lid 2 a t/m g en v en met uitzondering van de eisen in art 7.28:4, art 7.28:5 en 7.30b:2.

Daarnaast kan een deel-/ faculteitsraad instemmingsrecht hebben op onderwerpen die het desbetreffende deel van de hogeschool of de faculteit van de universiteit in het bijzonder aangaan en over onderwerpen waar de raad van bestuur of decaan bevoegd voor zijn. Dit dient te worden opgenomen in het reglement van de Universiteitsraad.

Waar kan ik nog meer instemmingsrecht op hebben?

Een universiteitsraad kan de faculteitsraden in het reglement bevoegdheden benoemen die door de faculteitsraden worden uitgeoefend. Het antwoord is dus in dit reglement te vinden.

In de WHW is niet letterlijk een soortgelijke mogelijkheid tot het vaststellen van bevoegdheden voor deelraden op hbo instellingen opgenomen.

Waar heb ik adviesrecht op?

Een deel-/ faculteitsraad kan adviesrecht hebben op onderwerpen die het desbetreffende deel van de hogeschool of de faculteit van de universiteit in het bijzonder aangaan en over onderwerpen waar de raad van bestuur of decaan bevoegd voor zijn.

Daarnaast kan het zijn dat er andere onderwerpen zijn waarover je adviesrecht hebt. Dit dient te worden opgenomen in het reglement van de centrale medezeggenschapsraad/universiteitsraad.

Heb ik recht op scholing?

Ja. Het bestuur van een hbo-instelling stelt de leden van de deelraad in de gelegenheid om scholing te ontvangen. De hoeveelheid scholing dient eerst te worden afgestemd tussen de deelraad en het college van bestuur waarbij uit wordt gegaan van wat redelijkerwijs met het oog op het medezeggenschapswerk noodzakelijk is. Het initiatief ligt hiervoor bij de (individuele) raadsleden, omdat zij immers weten welke scholing ze nog missen.

Een universitaire faculteitsraad heeft ook recht op scholing. Afwijkend van een hbo-instelling is dat bij een universitaire faculteit de decaan de leden van de faculteitsraad in de gelegenheid moet stellen om scholing te ontvangen. De hoeveelheid scholing dient eerst te worden afgestemd tussen de faculteitsraad en de decaan waarbij uit wordt gegaan van wat redelijkerwijs met het oog op het medezeggenschapswerk noodzakelijk is. Het initiatief ligt hiervoor bij de (individuele) raadsleden, omdat zij immers weten welke scholing ze nog missen.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de raad?

Een universitaire faculteitsraad is verplicht om jaarlijks een schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden te maken en er voor zorg te dragen dat alle bij de universiteit betrokkenen het verslag kunnen lezen.

In de WHW is geen soortgelijk plicht tot verslaglegging voor deelraden van hbo-instellingen opgenomen.

Contactformulier

 

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht