Hieronder staat informatie over hoe een deel- en faculteitsraad te werk gaan. Mocht het antwoord op jouw vraag hier niet tussen staan, schroom dan niet om deze via het contactformulier aan de rechterkant alsnog aan ons te stellen.

De vragen en informatie over hoe een deel- en faculteitsraad te werk gaan worden in de loop van de tijd aangevuld met nieuwe vragen die bij ons binnenkomen. Ook zullen vragen worden toegevoegd wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt.

 

Vragen over hoe een deel- en faculteitsraad te werk gaan

Wie is de voorzitter van de raad?

De voorzitters van de deel-/ faculteitsraden worden niet in de WHW benoemd. De procedure rondom het aanstellen van een voorzitter en zaken zoals de zittingstermijn kunnen geregeld zijn in een door de raad opgesteld reglement van huishoudelijke aard of medezeggenschapsreglement.

Hoe krijg ik een overzicht van de onderwijsinstelling waarvan ik medezeggenschapper ben?

Aan begin van het jaar is het bestuur van een universitaire faculteit verplicht informatie te verstrekken aan de faculteitsraad over de samenstelling van het college van bestuur, de raad van toezicht, de organisatie binnen de universiteit en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid. In de WHW is niet letterlijk een soortgelijke verplichting opgenomen voor decanen of raden van bestuur in het hbo. Daarnaast is er natuurlijk veel materiaal beschikbaar zoals de overdracht van de vorige raad.

Wat zijn de regels in de raad?

In de WHW is niet opgenomen dat een deel-/ faculteitsraad een reglement van huishoudelijke aard moet opstellen zoals dit wel moet in de centrale-/ universiteitsraad. Het is wel aan te raden om een dergelijk reglement op te stellen en hierin zaken op te nemen zoals de deadline dat jij de stukken voor de volgende vergadering ontvangt, in welke vorm je de stukken ontvangt, hoe de agenda tot stand komt en bijvoorbeeld hoe jij een onderwerp in kan brengen in de raad.
Wel moet het instellingsbestuur een reglement opstellen waar onder andere in wordt vastgesteld welke bevoegdheden door de faculteits-/ deelraden worden uitgeoefend.

Kan ik zelf een onderwerp of voorstel agenderen bij de decaan of het Faculteitsbestuur?

De WHW benoemt alleen voor universitaire faculteitsraden expliciet het recht om voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De raad van Bestuur of de decaan zijn verplicht om binnen drie maanden een schriftelijke reactie te geven aan de raad. Ook moet de raad van bestuur of de decaan de faculteitsraad in de gelegenheid stellen om minimaal één keer over dit onderwerp te spreken.
In de deelraad van een hbo-instelling is het aan te raden om aan het begin van je termijn na te gaan wat de afspraken zijn wat betreft het indienen van een voorstel en het kenbaar maken van een standpunt en de wijze waarop en reactietermijn van de decaan of het bestuur.

Hoe vergroot ik de kans dat mijn voorstel wordt aangenomen?

Een voorstel dient aangenomen te worden met een gewone meerderheid van de raad (>50%). Bij een ongedeelde raad, waarbij er een gelijk aantal zetels zijn voor studenten en medewerkers is het dus van belang om de medewerkersgeleding mee te krijgen in je voorstel. Wanneer je de personeelsgeleding tijdig betrekt bij de ontwikkeling van je voorstel kun je samen optrekken. Je voorstel kan zo mogelijk verrijkt worden door de inbreng van de personeelsgeleding of al in een vroeg stadium op steun rekenen.
Wanneer de decaan of het bestuur positief is over je voorstel kan hun steun een positieve effect hebben op de kans dat je voorstel in de raad wordt aangenomen. Je kunt, voordat je het voorstel in de raad indient, bij het bestuur polshoogte nemen over hoe zij over jou onderwerp denken kun je proberen een breed draagvlak op te bouwen. Via deze onofficiële contacten is het soms eenvoudiger om een gesprek over het voorstel te voeren en kun je werken aan een positieve reactie van het bestuur of de decaan.

Hoe weet ik waarover de raad advies mag uitbrengen en waarover de raad instemmingsrecht heeft?

Het instellingsbestuur moet een reglement voor de centrale-/ universiteitsraad opstellen waarin onder andere moet worden opgenomen wat de bevoegdheden van de faculteits-/ deelraden zijn. De universiteitsraad of centrale medezeggenschapsraad heeft hier instemmingsrecht op.
De deel-/ faculteitsraad heeft instemmingsrecht en adviesrecht over aangelegenheden die de faculteit in het bijzonder aangaan en over zaken waar de decaan of het bestuur van de faculteit bevoegdheid voor is toegekend. In het reglement van de universiteitsraad en medezeggenschapsreglement in het hbo, dat door de centrale-/ universiteitsraad moet worden ingestemd, worden tevens eventuele andere bevoegdheden opgenomen die door de deel/- faculteitsraden worden uitgeoefend.
Let op! Het instemmingsrecht op (een deel van) de Onderwijs en Examen reglementen (OER) rust bij de hogeschool bij de centrale raad en bij de universiteit bij de faculteitsraad.

Is het verstandig om contact te hebben met de centrale-/ universiteitsraad en opleidingscommissies?

Ja. Middels een structureel overleg weet je wat er speelt op de opleidingsniveau en centraal-/ universitair niveau. Sommige onderwerpen worden ook eerst in de opleidingscommissie besproken voordat ze in de deel-/ faculteitsraad worden besproken. Ook worden sommige onderwerp eerst in de deel-/ faculteitsraad besproken voordat deze in de centrale-/ universiteitsraad worden besproken. Samenwerking met de studenten van opleidingscommissies en decentrale-/ universiteitsraad kan dan ook je positie versterken in de deel-/ faculteitsraden.

Hoe om te gaan met de personeelsgeleding?

Een voorstel dient aangenomen te worden met een gewone meerderheid van de gehele raad (>50%). Het is dus van belang om de medewerkersgeleding mee te krijgen in je voorstel. Wanneer je de personeelsgeleding tijdig betrekt bij de ontwikkeling van je voorstel kun je samen optrekken. Je voorstel kan zo mogelijk verrijkt worden door de inbreng van de personeelsgeleding of al in een vroeg stadium op steun rekenen.
Bij een gedeelde raad is er aan de hogeschool of universiteit een gezamenlijke vergadering verbonden. Deze gezamenlijke vergadering bestaat uit de ondernemingsraad en de centrale studentenraad.

Is er een scholingsbudget?

De raad van bestuur of de decaan stelt de leden van de deel-/ faculteitsraad en opleidingscommissie in de gelegenheid om scholing te ontvangen. De hoeveelheid scholing dient eerst te worden afgestemd tussen de raad van bestuur of decaan en de respectievelijke faculteitsraad of opleidingscommissie waarbij uit wordt gegaan van wat redelijkerwijs met het oog op het medezeggenschapswerk noodzakelijk is. Het initiatief ligt hiervoor bij de (individuele) raadsleden, omdat zij immers weten welke scholing ze nog missen.

Contactformulier

 

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht