Hieronder staat informatie over hoe een centrale- en universiteitsraad te werk gaan. Mocht het antwoord op jouw vraag hier niet tussen staan, schroom dan niet om deze via het contactformulier aan de rechterkant alsnog aan ons te stellen.

De vragen en informatie over hoe een centrale- en universiteitsraad te werk gaan worden in de loop van de tijd aangevuld met nieuwe vragen die bij ons binnenkomen. Ook zullen vragen worden toegevoegd wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt.

 

Vragen over hoe een centrale- en universiteitsraad te werk gaan

Wie is de voorzitter van de raad?

De universiteitsraad moet al dan niet uit zijn midden een voorzitter kiezen en één of meerdere plaatsvervangende voorzitters. In praktijk leiden zij vaak de vergadering. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter, of als deze verhinderd is een plaatsvervangende voorzitter, de raad in rechte. De voorzitter van de centrale raad wordt niet in de WHW benoemd. De procedure rondom het aanstellen van een voorzitter en zaken zoals de zittingstermijn kunnen geregeld zijn in een door de raad opgesteld reglement van huishoudelijke aard.

Hoe krijg ik een overzicht van de onderwijsinstelling waarvan ik medezeggenschapper ben?

Aan begin van het jaar is het instellingsbestuur verplicht informatie te verstrekken over de samenstelling van het instellingsbestuur, de raad van toezicht, de organisatie binnen de onderwijsinstelling en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid. Daarnaast is er vaak ook materiaal beschikbaar als onderdeel van de overdracht van de vorige raad.

Kan ik zelf een onderwerp of voorstel agenderen bij het College van Bestuur?

Ja. Je kunt voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Het instellingsestuur is verplicht om binnen drie maanden een schriftelijke reactie te geven aan de raad. Ook moet het instellingsbestuur de raad in de gelegenheid stellen om minimaal één keer over dit onderwerp te spreken.

Hoe vergroot ik de kans dat mijn voorstel wordt aangenomen?

Een voorstel dient aangenomen te worden met een gewone meerderheid van de raad (>50%). Bij een ongedeelde raad, waarbij er een gelijk aantal zetels is voor studenten en medewerkers is het dus van belang om de medewerkersgeleding mee te krijgen in je voorstel. Wanneer je de personeelsgeleding tijdig betrekt bij de ontwikkeling van je voorstel kun je samen optrekken. Je voorstel kan zo mogelijk verrijkt worden door de inbreng van de personeelsgeleding of al in een vroeg stadium op steun rekenen.
Wanneer het College van Bestuur positief is over je voorstel kan hun steun een positieve effect hebben op de kans dat je voorstel in de raad wordt aangenomen. Je kunt, voordat je het voorstel in de raad indient, bij het bestuur polshoogte nemen over hoe zij over jouw onderwerp denken en kun je proberen een breed draagvlak op te bouwen. Via deze onofficiële contacten is het soms eenvoudiger om een gesprek over het voorstel te voeren en kun je werken aan een positieve reactie van het bestuur.

Hoe weet ik waarover de raad advies mag uitbrengen en waarover de raad instemmingsrecht heeft?

Het instellingsbestuur moet een reglement voor de centrale-/ universiteitsraad opstellen waarin onder andere de aangelegenheden worden vastgesteld waarover de centrale-/ universiteitsraad instemmingsrecht en advies recht hebben en wat de bevoegdheden van de faculteits-/ deelraden zijn. In de WHW zijn enkele onderwerpen vastgesteld waarover de medezeggenschap hoe dan ook instemmingsrecht of adviesrecht heeft.
Let op! Het instemmingsrecht op (een deel van) de Onderwijs en Examen reglementen (OER) rust bij de hogeschool bij de centrale raad, tenzij de taak van het College van Bestuur naar de opleidingsdirecteur is overgedragen. Bij de universiteit ligt het instemmingsrecht op de OER altijd bij de faculteitsraad.

Is het verstandig om contact te hebben met de deel-/ faculteitsraad?

Ja. Middels een structureel overleg weet je wat er speelt op de deel-/ faculteitsraden. Regelmatig worden onderwerpen ook eerst in de deel-/ faculteitsraden besproken voordat deze in de centrale-/ universiteitsraad worden besproken. Samenwerking met de studenten van de deel-/ faculteitsraden kan dan ook je positie versterken in de centrale-/ universiteitsraad.

Hoe om te gaan met de personeelsgeleding?

Een voorstel dient aangenomen te worden met een gewone meerderheid van de gehele raad (>50%). Het is dus van belang om de medewerkersgeleding mee te krijgen in je voorstel. Wanneer je de personeelsgeleding tijdig betrekt bij de ontwikkeling van je voorstel kun je samen optrekken. Je voorstel kan zo mogelijk verrijkt worden door de inbreng van de personeelsgeleding of al in een vroeg stadium op steun rekenen.
Bij een gedeelde raad is er aan de hogeschool of universiteit een gezamenlijke raad verbonden. Deze gezamenlijke raad bestaat uit de ondernemingsraad en de centrale studentenraad.

Is er een scholingsbudget?

Het College van Bestuur stelt de leden van de centrale/universitaire raad in de gelegenheid om scholing te ontvangen. De hoeveelheid scholing dient eerst te worden afgestemd tussen de raad en het college van bestuur waarbij uit wordt gegaan van wat redelijkerwijs met het oog op het medezeggenschapswerk noodzakelijk is. Het initiatief ligt hiervoor bij de (individuele) raadsleden, omdat zij immers weten welke scholing ze nog missen.

Spreekt de universiteitsraad/medezeggenschapsraad ook met de Raad van Toezicht?

Ja, wettelijk is vastgesteld dat de universiteitsraad/medezeggenschapsraad twee keer per jaar overleg pleegt met de Raad van Toezicht van de onderwijsinstelling.

Contactformulier

 

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht