Hieronder staat algemene informatie over medezeggenschap. Mocht het antwoord op jouw vraag hier niet tussen staan, schroom dan niet om deze via het contactformulier aan de rechterkant alsnog aan ons te stellen.

De vragen en informatie worden in de loop van de tijd aangevuld met nieuwe vragen die bij ons binnenkomen. Ook zullen vragen worden toegevoegd wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt.

 

Vragen over algemene informatie van medezeggenschap

Waarvoor dient de medezeggenschap?

Als medezeggenschapper vertegenwoordig je de belangen van (een deel van) de studenten aan je onderwijsinstelling. Medezeggenschap is verankerd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Medezeggenschappers zijn gesprekspartner van het bestuur van (een onderdeel van) de onderwijsinstelling en daarmee de horizontale verantwoording. Middels onder andere het adviesrecht en het instemmingsrecht kan de medezeggenschap invloed uitoefenen op het te voeren beleid van de onderwijsinstelling.

Welke vormen van medezeggenschap zijn er?

Medezeggenschap speelt zich af op één of meerdere niveaus. Iedere hoger onderwijsinstelling heeft ten minste een Universiteitsraad of een centrale raad. Deze raad is de gesprekspartner van het College van Bestuur.
Wanneer de onderwijsinstelling uit meer dan één faculteit of academie bestaat hebben de faculteiten een faculteitsraad of deelraad. Deze raad is de gesprekspartner van de decaan en/of het faculteitsbestuur.
De opleidingscommissie wordt vaak als medezeggenschap aangeduid maar is dit officieel niet. Leden van de opleidingscommissie worden niet gekozen middels verkiezingen en hebben een adviserende rol.

Wat is het verschil tussen een gedeelde en ongedeelde raad?

Binnen de medezeggenschap zijn twee verschillende vormen  mogelijk op zowel centraal als decentraal niveau. De medezeggenschap op decentraal niveau volgt het systeem van medezeggenschap op centraal niveau. Er wordt onderscheid gemaakt in een gedeeld en een ongedeeld systeem. Bij een gedeeld systeem zijn er twee raden voor de studentengeleding en de personeelsgeleding. Beide raden vormen samen de gezamenlijke vergadering. Bij een ongedeelde raad zijn de personeels- en studentengeleding gecombineerd in een raad en niet gescheiden.

Wijkt de medezeggenschap van een bijzondere universiteit af van andere universiteiten?

Dat is mogelijk. Bijzondere universiteiten volgen in principe de gewone regels maar het College van Bestuur van een bijzondere universiteit kan regels vaststellen, over onder andere de inrichting van de medezeggenschap, die afwijken van de regels bij andere universiteiten. Deze afwijkende regels moeten worden voorgelegd aan de minister.

Gelden voor alle universiteiten dezelfde regels?

Nee, we kennen in Nederland drie bijzondere universiteiten. Deze universiteiten kunnen andere regels rondom medezeggenschap hebben. De drie bijzondere universiteiten zijn Vrije Universiteit Amsterdam, Tilburg University en de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast mogen ook de levensbeschouwelijke Universiteiten afwijken. Dit zijn de Theologische universiteiten in Kampen en Apeldoorn en Humanistiek in Utrecht.

Hoe kom ik er achter of medezeggenschap iets voor mij is?

Om een indruk te krijgen van wat medezeggenschap inhoud kun je deze website verder bestuderen. Om een indruk te krijgen hoe het er aan toe gaat bij jou onderwijsinstelling kun je een raadsvergadering bijwonen, mits deze openbaar is. De vergaderdata kun je in de meeste gevallen vinden op de website van jouw onderwijsinstelling. Daarnaast is het ook aan te raden om huidige of oud-raadsleden te spreken.

Hoe lang is een termijn in de medezeggenschap?

De zittingsduur van de leden van de centrale-/universiteitsraad is vastgesteld in het reglement van de raad, formeel het medezeggenschapsreglement genoemd. Het College van Bestuur stelt dit reglement vast. Dit reglement moet bij het vaststellen of wijzigen worden voorgelegd aan de betreffende raad. Pas wanneer twee derde van de raad instemt met het reglement is het geldig.
De zittingsduur van de leden van de faculteitsraad is vastgesteld in het faculteitsreglement. De faculteitsraad heeft instemmingsrecht bij een eventuele wijziging van het faculteitsreglement.

Hoe kan ik een medezeggenschapper worden?

De zetels in de centrale- & universiteitsraad en de deel- / faculteitsraad worden middels verkiezingen gevuld. De onderwijsinstelling is verplicht om verkiezingen te organiseren. Allereerst dien je jezelf op persoonlijke titel verkiesbaar te stellen. Afhankelijk van hoe de onderwijsinstelling de verkiezingen organiseert is het mogelijk dat je steunbetuigingen dient aan te dragen voordat je opgenomen wordt in de verkiezingslijst. Je kunt ook samen met andere kandidaten een lijst vormen. Met deze andere kandidaten sta je dan onder één lijst-naam bij de verkiezingen genoemd maar de studenten moeten nog steeds op één persoon van die lijst stemmen.

Hoe kan ik mij voorbereiden op verkiezingen?

Het is belangrijk om te weten wanneer de verkiezingen zijn (wanneer studenten op je kunnen stemmen). Zorg er voor dat studenten al van te voren weten waarom ze op jou moeten stemmen. Je kunt middels flyers en posters je doelen voor als je in de raad komt bekend maken. Ook via social media kun je studenten activeren om op jou te gaan stemmen. Op deze manier maak je mensen gelijk bewust van het feit dat de verkiezingen er aan komen. Wanneer je samen met anderen op een lijst staat kun je ook gezamenlijk campagne voeren. Tijdens de verkiezingen werkt het direct aanspreken van studenten erg goed. Bereid daarom een korte elevator pitch voor en oefen hem van tevoren.

Hoe kan ik mij voorbereiden op een raadsjaar?

Een handige manier om er achter te komen waar de raad mee bezig is, is het lezen van jaarverslagen die de centrale-/ universiteitsraad verplicht is op te stellen en toegankelijk moet maken. Ook universitaire faculteitsraden moeten een dergelijk verslag maken. Deze verslagen moeten openbaar zijn en dus voor jou in te zien.
Vaak kun je door een gesprek met een voorganger ook veel kennis op doen.
Een netwerk met andere medezeggenschapsorganen is vaak erg handig. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het opbouwen en uitbreiden van dit netwerk.

Krijg ik een vergoeding voor het medezeggenschapswerk?

Ja, het College van Bestuur stelt middelenuit het profileringsfonds beschikbaar voor de centrale-/ universiteitsraad en de eventuele faculteitsraden, deelraden en commissies. De centrale-/ universiteitsraad stelt in het reglement voor de zaken van huishoudelijke aard vast hoe deze middelen worden verdeeld.

Heeft mijn optreden in de medezeggenschap mogelijk negatieve gevolgen?

Het College van Bestuur draagt er volgens de wet zorg voor dat de leden van de centrale-/ universiteitsraad niet ‘uit hoofde van hun lidmaatschap daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de universiteit’. Dit geldt tevens voor kandidaat-leden en voormalige leden van de centrale-/ universiteitsraad.
In de wet staat op dit moment niets over een soortgelijke zorg die het College van Bestuur, dan wel een decaan of faculteits-/ deelbestuur, heeft richting leden van een deel-/ faculteitsraad en/of opleidingscommissie.

Contactformulier

 

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht