Onderwijsrecht

As a EU-student, am I granted to a Dutch scolarship and the travel card?

Starting from January 2014, European students are required to work a minimum of 56 hours per month to be entitled to the Dutch scholarship and the travel card. We think that this new policy is in breach with the EU Law. Therefor, we are busy starting a pre-trail (case) on behalf of a few foreign EU-students against DUO (the institution which grants the scolarships).

We give you new updates as soon as possible!

Hoe zit het nu precies met de extra kosten naast collegegeld?

In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 7.50) staat dat de inschrijving voor een opleiding niet afhankelijk kan worden gesteld van andere geldelijke bijdragen dan het collegegeld. Een instelling mag een student dus geen extra financiële verplichtingen opleggen om studiepunten te behalen. Dit mag enkel wanneer de activiteiten op vrijwillige basis plaatsvinden of een (gratis) alternatief beschikbaar is. Dit is in maart door de Minister naar aanleiding van gestelde Kamervragen ook bevestigd (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/17/beantwoording-kamervragen-over-extra-kosten-voor-studenten-bovenop-het-collegegeld.html).
Hoewel de Minister in principe onverkort zegt dat extra kosten niet mogen – zonder kanttekeningen te plaatsen, het altijd de vraag blijft wat er wel en niet mag. Wij kunnen hier niets over zeggen, enkel dat het dus in principe niet mag.

Ben je het niet eens met een opgelegde negatieve BSA?

Het is mogelijk om in bezwaar te gaan tegen een BSA. Hiervoor moet je zijn bij het studentenstatuut van je onderwijsinstelling en de OER (onderwijs- en examenreglement) van jouw opleiding.

Wat zijn de gevolgen van een negatief BSA?

Indien je een negatief BSA krijgt, moet je helaas stoppen met je opleiding. Je krijgt een negatief BSA als je niet genoeg studiepunten hebt behaald en daar geen bijzondere omstandigheden voor zijn die het tekort aan studiepunten rechtvaardigen.

Wat houdt het BSA (bindend studieadvies) in?

Het BSA (bindend studieadvies) is een oordeel van je onderwijsinstelling over de jouw voortgang bij de opleiding. Dit geldt voor elke student voor het eerste studiejaar. Het BSA kan positief (doorgaan met de opleiding) of negatief (moeten stoppen met de opleiding) zijn.

Ik ga aankomend jaar studeren. Tot wanneer kan ik me aanmelden voor een studie?

Sinds 2014 moeten nieuwe studenten zich voor 1 mei aanmelden bij Studielink voor de studie die zij graag willen doen. Voor een opleiding waar een numerus fixus geldt, moet je je voor 15 mei aanmelden. Je hebt recht op een studiekeuzecheck als je je op tijd inschrijft. Wanneer je wordt uitgeloot, dan mag je je aanmelden voor een andere opleiding als je je daar voor 1 mei voor hebt aangemeld.

Klachtenregelingen

Ik ben het niet eens ben met mijn BSA, wat kan ik doen?

Het is mogelijk om in bezwaar te gaan tegen een BSA.

Het beste kun zo snel mogelijk een gesprek aanvragen met een studieadviseur, het liefst nog voordat het BSA is gegeven. Als het daarvoor te laat is kun je een bezwaar indienen bij het COBEX (College van Beroep voor de Examens). Dit moet je binnen 4 weken na het ontvangst van je BSA doen.

Je moet dit bezwaar schriftelijk indienen, het liefst per aangetekende post zodat je bewijs hebt dat het op tijd is aangekomen. In het bezwaarschrift beschrijf je waarom je het niet eens bent met het BSA-besluit.

Is er haast bij geboden, dan kun je ook een voorlopige voorziening aanvragen. De voorzitter van de COBEX doet dan een voorlopige uitspraak die bindend is voor de student en voor de onderwijsinstelling. Je kan alleen een voorlopige voorziening aanvragen nadat je officieel een bezwaar hebt ingediend tegen het BSA.

Voor hulp bij het indienen van een bezwaarschrift kun je terecht bij het Rechtsbureau in de stad van je instelling of het Landelijk Studenten Rechtsbureau.

Wat is het Onderwijs- en Examenreglement (OER)?

In de OER staan alle regels waar de instelling zich aan moet houden, maar ook de (examen)eisen waar je als student aan moet voldoen. Ook is hierin opgenomen hoe en waar je een klacht kan indienen.

Ik heb een klacht over een tentamenonderdeel, waar kan ik die indienen?

Als je het niet eens bent met je becijfering of vindt dat de tentamenprocedure niet goed verlopen is, kun je een klacht met verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding. De procedure voor het indienen van een klacht verschilt per examencommissie. In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie van je opleiding kun je vinden wat de procedure van de examencommissie is.

Ik heb een klacht over (een beslissing van) de examencommissie, wat kan ik doen?

Als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie (bijvoorbeeld over becijfering of toekenning van vrijstellingen) kun je een bezwaar-/beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). Elke instelling heeft een eigen procedure voor de behandeling van deze klachten. Op de website van de instelling kun je deze procedure vinden. Let op: er is een termijn voor het indienen van het bezwaar-/beroepschrift, wees dus op tijd. Als je instelling geen COBEX heeft, kun je in beroep gaan bij de rechter. Voor hulp bij het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kun je terecht bij het Rechtsbureau in de stad van je instelling of het Landelijk Studenten Rechtsbureau.

Ik ben het niet eens met de beslissing van het College van Beroep voor de Examens, wat kan ik doen?

Als je het niet eens bent met de beslissing van het COBEX, dan kun je hiertegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor Hoger Onderwijs. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar. Voor hulp bij het indienen van een beroepschrift kun je terecht bij het Rechtsbureau in de stad van je instelling of het Landelijk Studenten Rechtsbureau.

Ik ben het niet eens met een beslissing van de universiteit of hogeschool, waar kan ik terecht?

Bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) kun je in beroep gaan tegen een beslissing van de universiteit of hogeschool. Ze behandelen alleen beroepen als je eerst de interne klachtenregeling van je instelling hebt doorlopen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar. Voor hulp bij het indienen van een beroepschrift kun je terecht bij het Rechtsbureau in de stad van je instelling of het Nederlands Juridisch Bureau voor Studenten.

Ik heb een klacht over mijn onderwijsinstelling, waar kan ik terecht?

Met klachten over je instelling, die geen betrekking hebben op tentaminering, vrijstellingen of je studieplan, kun je terecht bij het klachtenloket van je onderwijsinstelling. Op de website van je instelling kun je vinden hoe en waar je een klacht kunt indienen.

Ik heb een klacht met betrekking tot ongewenst gedrag, waar kan ik die indienen?

Als er sprake is geweest van ongewenst gedrag binnen de context van de onderwijsinstelling, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Op elke onderwijsinstelling is een vertrouwenspersoon aanwezig. Een formele klacht indienen over ongewenst gedrag kan middels de klachtenprocedure van je instelling. Op de website van je instelling kun je vinden hoe dit gaat.