Door Loek Zanders op 22 november 2013

How to Make it in the Netherlands

Zaterdagochtend wordt bij bij NL4Talents, dé carrièrebeurs voor internationale studenten, het actieplan Make it in the Netherlands gelanceerd. Het  actieplan is erop gericht talentvolle buitenlandse studenten naar Nederland te halen en aan Nederland te binden. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) ziet vooral kansen op het gebied van taal en het doorbreken van de ‘internationale bubble’. 

Een groot palet aan organisaties – onder andere het Ministerie van OCW, Nuffic, VSNU, VNO-NCW en het ISO – werkt samen aan vijf verschillende actielijnen die het doel van het actieplan nastreven. Zo richten de organisaties zich op de Nederlandse taal, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het doorbreken van de ‘international bubble’, het wegnemen van administratieve rompslomp en een regionale aanpak van het voorgaande.

Om taalbarrières weg te nemen is het belangrijk voor internationale studenten om de Nederlandse taal te leren, bijvoorbeeld door middel van (online) taalcursussen voorafgaand of aan het begin van de studie. Ook is het van belang  om de Engelse taalvaardigheid van docenten te verbeteren. “Om daadwerkelijk te integreren is het letterlijk van belang dat je dezelfde taal spreekt”, aldus Ruud Nauts, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Daarnaast kan het internationaliseren van studentenactiviteiten en informatievoorzieningen (internationale) studenten helpen alles uit hun studieperiode in Nederland te halen. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs en het effect van de international classroom ten goede. Kruisbestuivingen tussen Nederlandse en internationale studenten die hierdoor plaatsvinden verrijken volgens het ISO ook het hoger onderwijs van Nederlandse studenten.

This Saturday, at NL4Talents – a career fair for international students – the action plan Make it in the Netherlands will be launched. The main goal of the plan is to make sure more international students will study and pursue a career in the Netherlands. ISO sees many opportunities, mainly in the field of language and breaking the bubble. 

A wide range of organizations – including the Ministry of Education, Nuffic, VSNU, VNO-NCW and ISO – work together on five lines of action, pursuing the goal of the action plan. The organizations mainly focus on the Dutch language, the connection between higher education and the labour market, breaking the international bubble, simplifying administration and a regional approach of all the before.

For international students, it is important to learn the Dutch language, through (online) courses prior or at the beginning of the study. Also, it is important to improve the English language skills of teachers.

In addition, the internationalization of student activities and information services will help international students to make the most of their period of study in the Netherlands. This will also have a positive impact on the quality  of education and the effect of the international classroom. According to ISO, cross-pollination between Dutch and international students will enrich Dutch higher education.